Sự kiện

QUÀ ĐĂNG NHẬP


QUÀ ĐĂNG NHẬP

Điêu Thuyền gửi đến các Chủ Công thông tin về Quà đăng nhập!

001a

Thần Tướng Tuyệt Thế Cam - Triệu Vân trong quà đăng nhập ngày 7 nè Chủ Công ơi!

BIỂU TƯỢNG

000

icon sự kiện (có hình Triệu Vân lun nè!)

THÔNG TIN SỰ KIỆN

Chỉ cần chăm đăng nhập là Chủ Công sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm phát triển thành trì và tướng của mình nè!

001

Giao diện sự kiện


NGÀY 1

ngay01

Mảnh Thần Văn B2 Ngẫu Nhiên*20
Lương Thực*20,000
Xu 20,000
NGÀY 2

ngay02

Tướng Trác Việt Tím - Điền Phong
Rơm Cỏ*3
Xu 30,000
NGÀY 3

ngay03

Mảnh Thần Văn B3 Ngẫu Nhiên*40
Rơm Cỏ*4
Xu 40,000
NGÀY 4

ngay04

Mảnh Thần Văn B4 Ngẫu Nhiên*50
Rơm Cỏ*5
Xu 50,000
NGÀY 5

ngay05

Mảnh Thần Văn B4 Ngẫu Nhiên*60
Rơm Cỏ*6
Xu 60,000
NGÀY 6

ngay06

Mảnh Thần Văn B5 Ngẫu Nhiên*70
Rơm Cỏ*7
Xu 70,000
NGÀY 7

ngay07

Thần Tướng Tuyệt Thế Cam - Triệu Vân
Rơm Cỏ*8
Xu 80,000
NGÀY 9

ngay09

Mảnh Thần Văn B5 Ngẫu Nhiên*90
Rơm Cỏ*9
Xu 90,000
NGÀY 12

ngay12

Mảnh Thần Văn B6 Ngẫu Nhiên*100
Rơm Cỏ*10
Xu 100,000
NGÀY 15

ngay15

Tướng Trác Việt Tím - Điền Phong
Rơm Cỏ*11
Xu 110,000
NGÀY 20

ngay20

Mảnh Thần Văn B6 Ngẫu Nhiên*120
Rơm Cỏ*12
Xu 120,000
NGÀY 26

ngay26

Mảnh Thần Văn B7 Ngẫu Nhiên*130
Rơm Cỏ*13
Xu 130,000
NGÀY 32

ngay32

Tướng Trác Việt Tím - Điền Phong
Rơm Cỏ*14
Xu 140,000
NGÀY 40

ngay40

Mảnh Thần Văn B7 Ngẫu Nhiên*150
Rơm Cỏ*15
Xu 150,000
NGÀY 46

ngay46

Mảnh Thần Văn B8 Ngẫu Nhiên*160
Rơm Cỏ*16
Xu 160,000
NGÀY 55

ngay55

Mảnh Thần Văn B8 Ngẫu Nhiên*170
Rơm Cỏ*17
Xu 170,000
NGÀY 64

ngay64

Thần Tướng Tuyệt Thế Cam - Triệu Vân
Rơm Cỏ*18
Xu 180,000