Hướng dẫn

HỆ THỐNG NHIỆM VỤ HOÀNG BẢNG


HỆ THỐNG NHIỆM VỤ HOÀNG BẢNG

Điêu Thuyền gửi đến các Chủ Công thông tin về Hệ thống nhiệm vụ Hoàng Bảng!

BIỂU TƯỢNG

1

icon Hoàng Bảng

THÔNG TIN

Nhiệm vụ Hoàng BảnG là cách quan trọng để nhận Vinh Dự. Mỗi ngày có 5 lượt nhận nhiệm vụ miễn phí, lượt miễn phí sẽ reset vào sáng sớm mỗi ngày.
Nếu thấy nhiệm vụ không muốn làm thì có thể làm mới bảng, mỗi ngày có 3 lượt làm mới miễn phí, đồng thời có tự động làm mới vào 12:00 trưa và 18:00 mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiệm vụ đã nhận sẽ không bị làm mới.
Nếu bỏ nhiệm vụ đã nhận sẽ không được hoàn lại lượt, vì vậy hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận nhiệm vụ.

2