Đặc sắc

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: TƯ MÃ Ý

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: TƯ MÃ Ý

001

TÊN TƯỚNG
TƯ MÃ Ý
THẾ LỰC
TÀO NGUỴ
BINH CHỦNG
CUNG BINH
PHẨM CHẤT
TUYỆT THẾ - SSS
ĐIỂM QUÂN
VÕ: 85 - TRÍ: 100 - THỐNG: 100

GIỚI THIỆU

Tư Mã Ý là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ.
Ông có công lớn bảo vệ được Tào Ngụy trước các cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng. Sau một khoảng thời gian dài nhẫn nhịn Tào Sảng để chờ thời cơ, ông đã tiến hành một cuộc lật đổ ngoạn mục vào năm 249, khiến hoàng đế Nguỵ chỉ còn tồn tại trên lý thuyết. Từ đó vị trí quyền lực nhất của ông trong triều đình nhà Ngụy đã tiếp tục được chuyển giao cho hai con ông là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu nắm quyền lực thực tế của nhà Ngụy, tạo tiền đề cho cháu của ông là Tư Mã Viêm soán ngôi nhà Ngụy, thành lập nhà Tấn, thống nhất Trung Hoa, chấm dứt thời kỳ Tam Quốc.
Sau khi nhà Tấn thành lập, Tư Mã Ý đã được cháu mình truy tôn thụy hiệu là Tuyên hoàng đế.


KỸ NĂNG

002


003


004

Mở khi Tướng bậc 2

005

Mở khi Tướng bậc 5

006

Mở khi Tướng bậc 9

TÚC MỆNH

007

Tướng túc mệnh
GIẢ HỦ

008

Tướng túc mệnh
LỮ MÔNG

009

Tướng túc mệnh
ĐỔNG TRÁC

010

Tướng túc mệnh
LỮ BỐ

BẢO VẬT

011CẨM NANG

Ngoài những Cẩm Nang chung thì còn các Cẩm Nang riêng sau:

012

013


THỨC TỈNH

Tướng 10 Sao được thức tỉnh kỹ năng đặc biệt

014