Đặc sắc

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: TÔN SÁCH

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: TÔN SÁCH

1

TÊN TƯỚNG
TÔN SÁCH
THẾ LỰC
ĐÔNG NGÔ
BINH CHỦNG
GIÁO (BỘ) BINH
PHẨM CHẤT
TUYỆT THẾ - SSS
ĐIỂM QUÂN
VÕ: 100 - TRÍ: 86 - THỐNG: 99

GIỚI THIỆU

Tôn Sách là một viên tướng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt nền móng quan trọng trong việc hình thành nên Đông Ngô, đã được người em trai Tôn Quyền kế thừa và hoàn thiện sau khi ông mất.
Tôn Sách là con trai trưởng của Trường Sa thái thú Tôn Kiên, người đã bị giết chết trong một trận đánh với Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu khi Tôn Sách mới 16 tuổi. Cha mất, đất đai bị chiếm, Tôn Sách cùng em là Tôn Quyền, lúc đó mới 10 tuổi, và các bộ tướng cũ của cha đầu hàng Viên Thuật, người đã sai cha mình giết Lưu Biểu để tiến về vùng Giang Nam nhằm xây dựng cơ sở quyền lực của mình tại đây nhưng thất bại. Với sự giúp đỡ của Trương Chiêu và Chu Du, Tôn Sách đã có thể thiết lập nền tảng cho sự ra đời sau này của nhà nước Đông Ngô, mà tại đó em trai của ông là Tôn Quyền cuối cùng đã xưng Hoàng đế. Sau khi Tôn Quyền lên ngôi, đã truy phong cho anh trai mình làm Trường Sa Hoàn Vương
Năm 200, khi Tào Tháo đang có trận đánh quyết định với Viên Thiệu tại Trận Quan Độ, thì Tôn Sách dường như đã có kế hoạch tấn công kinh đô và căn cứ quân sự của Tào Tháo tại Hứa Xương. Tuy nhiên, ông đã bị ám sát và chết trước khi có thể thực hiện được kế hoạch này.
Ông được mô tả anh dũng khác người, rất giống với Tây Sở Bá vương Hạng Vũ, nên được gọi là Tiểu Bá vương


KỸ NĂNG

2


3


4

Mở khi Tướng bậc 2

5

Mở khi Tướng bậc 5

6

Mở khi Tướng bậc 9

TÚC MỆNH

7

Tướng túc mệnh
CHU DU

8

Tướng túc mệnh
CAM NINH

9

Tướng túc mệnh
VIÊN THIỆU

10

Tướng túc mệnh
ĐIỂN VI

BẢO VẬT

11CẨM NANG

Ngoài những Cẩm Nang chung thì còn các Cẩm Nang riêng sau:

13

12

14


THỨC TỈNH

Tướng 10 Sao được thức tỉnh kỹ năng đặc biệt

15