Đặc sắc

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: TẢ TỪ

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: TẢ TỪ

1

TÊN TƯỚNG
TẢ TỪ
THẾ LỰC
QUẦN HÙNG
BINH CHỦNG
CUNG BINH
PHẨM CHẤT
TUYỆT THẾ - SSS
ĐIỂM QUÂN
VÕ: 97 - TRÍ: 97 - THỐNG: 91

GIỚI THIỆU

Tả Từ là một nhân vật huyền thoại sống vào cuối thời Nhà Hán và kỷ nguyên Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Mặc dù ông được biết lưu trú tại Lư Giang, nhưng năm sinh năm mất không rõ. Người ta tin rằng ông đã sống trước khi Nhà Hán sụp đổ và khẳng định rằng ông thọ đến 300 tuổi.
Tả Từ là một đạo sĩ Lão giáo, tu trên đỉnh núi Thiên Trụ, luyện tập nội đan thuật và nuôi dưỡng tinh khí bằng khí công và tập luyện Phòng trung thuật, một phương pháp luyện khí công tình dục của Đạo giáo. Nhiều người nói rằng ông có thể sống trong nhiều thời kỳ mà không cần ăn. Tả Từ cũng học Tứ thư Ngũ kinh và Chiêm tinh học.
Khoảng trước năm 200, lãnh chúa Đông Ngô là Tôn Sách, một người chủ trương Khổng giáo, muốn giết Tả Từ và truy sát ông bằng ngựa. Tả Từ chỉ đi bộ, vẫn trốn thoát được bằng cách đi chậm thông thả.


KỸ NĂNG

2


3


4

Mở khi Tướng bậc 2

5

Mở khi Tướng bậc 5

6

Mở khi Tướng bậc 9

TÚC MỆNH

7

Tướng túc mệnh
HOA HÙNG

8

Tướng túc mệnh
HỨA CHỬ

9

Tướng túc mệnh
HOÀNG TRUNG

10

Tướng túc mệnh
TƯ MÃ Ý

BẢO VẬT

11CẨM NANG

Ngoài những Cẩm Nang chung thì còn các Cẩm Nang riêng sau:

12

13


THỨC TỈNH

Tướng 10 Sao được thức tỉnh kỹ năng đặc biệt

14