Đặc sắc

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: MÃ SIÊU

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: MÃ SIÊU

001

TÊN TƯỚNG
MÃ SIÊU
THẾ LỰC
THỤC HÁN
BINH CHỦNG
KỴ BINH
PHẨM CHẤT
TRÁC VIỆT - SS
ĐIỂM QUÂN
VÕ: 98 - TRÍ: 79 - THỐNG: 93

GIỚI THIỆU

Mã Siêu là một võ tướng cuối thời Đông Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông mang trong mình dòng máu người Khương và được cho là hậu duệ của tướng Mã Viện nhà Đông Hán.
Đương thời Mã Siêu được ca ngợi là võ dũng hơn người, nhưng bị nhiều người phê phán vì thói hung hăng thô bạo (do ảnh hưởng của việc từ nhỏ sống với người Khương) và những hành động thiếu cân nhắc như nổi dậy chống Tào Tháo, khiến gia đình đều bị Tào Tháo giết. Trong Ích Châu kỳ cựu truyện, Thái thú Thục quận là Vương Thương đánh giá Mã Siêu là kẻ "dũng mãnh mà bất nhân, thấy lợi không kể đến tình nghĩa". Trong cuốn sử Tam quốc chí, Trần Thọ cho rằng Mã Siêu là "kẻ ngông cuồng, tự đại, cuối cùng khiến cả họ tộc bị diệt vong".
Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa được viết vào thế kỷ 14, hình tượng nhân vật Mã Siêu cũng như Mã Đằng, Hàn Toại được tác giả La Quán Trung tô son và sửa đổi, thêm thắt khá nhiều: Siêu có biệt danh là "Cẩm Mã Siêu", khởi binh trả thù cho cha chứ không phải làm phản khiến cha bị giết, chiếm được thành Trường An, truy sát khiến Tào Tháo phải cắt râu vứt áo, đại chiến Hứa Chử và Trương Phi (tất cả đều là các sự kiện hư cấu, không có thật), và cuối cùng trở thành một trong ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán bao gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung (Ngũ hổ tướng là chức danh hư cấu).


KỸ NĂNG

002


003


004

Mở khi Tướng bậc 2

005

Mở khi Tướng bậc 5

006

Mở khi Tướng bậc 9

TÚC MỆNH

007

Tướng túc mệnh
TRƯƠNG PHI

008

Tướng túc mệnh
CAM NINH

009

Tướng túc mệnh
HẠ HẦU ĐÔN

010

Tướng túc mệnh
TRIỆU VÂN

BẢO VẬT

011CẨM NANG

Ngoài những Cẩm Nang chung thì còn các Cẩm Nang riêng sau:

012

014


THỨC TỈNH

Tướng 10 Sao được thức tỉnh kỹ năng đặc biệt

012