Đặc sắc

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: HOÀNG TRUNG

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: HOÀNG TRUNG

001

TÊN TƯỚNG
HOÀNG TRUNG
THẾ LỰC
THỤC HÁN
BINH CHỦNG
CUNG BINH
PHẨM CHẤT
TRÁC VIỆT - SS
ĐIỂM QUÂN
VÕ: 98 - TRÍ: 84 - THỐNG: 88

GIỚI THIỆU

Hoàng Trung là một vị tướng cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Dù không rõ năm sinh, nhưng nhân vật này vẫn được mô tả là "lão tướng", võ nghệ ngang nhân vật Quan Vũ, đặc biệt rất giỏi bắn cung. Ông nổi tiếng với chiến thắng ở núi Định Quân năm 219, trong đó tướng địch là Hạ Hầu Uyên bị tiêu diệt.

Trận chiến giữa Hoàng Trung và nhân vật Quan Vũ tại Trường Sa được mô tả rất hấp dẫn. Tài nghệ của hai nhân vật ngang nhau, đánh không phân thắng bại. Hoàng Trung bị thái thú Hàn Huyền nghi ngờ thông đồng với Quan Vũ nên sai mang chém. Nhưng ông được Ngụy Diên đánh vào pháp trường cứu sống. Tuy vậy ông vẫn không đồng tình với việc Ngụy Diên đi giết Hàn Huyền, cuối cùng ông không ngăn cản được. Lưu Bị, Quan Vũ phải thuyết phục nhiều lần, Hoàng Trung mới thuận đi theo.


KỸ NĂNG

002


003


004

Mở khi Tướng bậc 2

005

Mở khi Tướng bậc 5

006

Mở khi Tướng bậc 9

TÚC MỆNH

007

Tướng túc mệnh
PHÁP CHÍNH

008

Tướng túc mệnh
GIẢ HỦ

009

Tướng túc mệnh
CAM NINH

010

Tướng túc mệnh
ĐIỂN VI

BẢO VẬT

011CẨM NANG

Ngoài những Cẩm Nang chung thì còn các Cẩm Nang riêng sau:

012


THỨC TỈNH

Tướng 10 Sao được thức tỉnh kỹ năng đặc biệt

013