Đặc sắc

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: ĐIỂN VI

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: ĐIỂN VI

1

TÊN TƯỚNG
ĐIỂN VI
THẾ LỰC
TÀO NGUỴ
BINH CHỦNG
GIÁO (BỘ) BINH
PHẨM CHẤT
TUYỆT THẾ - SSS
ĐIỂM QUÂN
VÕ: 100 - TRÍ: 87 - THỐNG: 98

GIỚI THIỆU

Điển Vi là một mãnh tướng nổi bật trong thời kỳ gây dựng lực lượng của Tào Tháo thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Điển Vi lăn xả vào đám quân ấy, chém giết một lúc chết hơn vài chục người, quân mã ấy mới lui, lại có quân bộ kéo đến. Hai bên giáo mác tua tủa như ngọn lau, mình Vi không một mảnh giáp, trên dưới bị vài mươi nhát đâm nhưng Vi vẫn cứ lăn xả vào đánh. Gươm mẻ không dùng được, Vi bỏ gươm, hai tay chụp ngay lấy hai xác chết làm khí giới, quật chết một lúc chết tám chín người. Giặc thấy thế không dám đến gần, chỉ đứng đằng xa bắn tên lại. Tên bắn như mưa, Ðiển Vi vẫn liều chết giữ cửa trại, nhưng quân giặc đã kéo được vào cửa sau, Ðiển Vi lại bị một mũi giáo đâm trúng giữa lưng. Vi kêu to một tiếng, máu chảy đầy đất rồi chết. Ông chết được nửa giờ rồi mà vẫn không ai dám đi qua cửa trước.
Tào Tháo nhờ có Điển Vi chặn cửa trước nên thoát nạn chạy được về Hứa Xương nhưng mất người con trai trưởng (Tào Ngang) và người cháu (Tào An Dân). Tào Tháo thương tiếc Vi vô cùng, sai lập đền thờ và bày bàn cúng tế rồi nói với các tướng rằng:"Ta mất một con trưởng và một cháu yêu, cũng không thương là mấy, chỉ thương khóc Ðiển Vi mà thôi".


KỸ NĂNG

2


3


4

Mở khi Tướng bậc 2

5

Mở khi Tướng bậc 5

6

Mở khi Tướng bậc 9

TÚC MỆNH

7

Tướng túc mệnh
QUÁCH GIA

8

Tướng túc mệnh
MÃ SIÊU

9

Tướng túc mệnh
CHU THÁI

10

Tướng túc mệnh
TRIỆU VÂN

BẢO VẬT

11CẨM NANG

Ngoài những Cẩm Nang chung thì còn các Cẩm Nang riêng sau:

12


THỨC TỈNH

Tướng 10 Sao được thức tỉnh kỹ năng đặc biệt

13