Đặc sắc

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: BÀNG THỐNG

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: BÀNG THỐNG

1

TÊN TƯỚNG
BÀNG THỐNG
THẾ LỰC
THỤC HÁN
BINH CHỦNG
CUNG BINH
PHẨM CHẤT
TUYỆT THẾ - SSS
ĐIỂM QUÂN
VÕ: 98 - TRÍ: 100 - THỐNG: 87

GIỚI THIỆU

Bàng Thống hiệu là Phụng Sồ là mưu sĩ của Lưu Bị thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông thường được người đời sau so sánh là tài năng ngang với Khổng Minh, người sống cùng thời với ông.
Bàng Thống được miêu tả là "người mày rậm, mũi gồ, mặt đen, râu ngắn, hình dung xấu xí". Tư Mã Huy (Thủy Kính tiên sinh) nhận xét về Bàng Thống như sau: "Nếu được một trong hai người Ngọa Long (tức Khổng Minh) hoặc Phụng Sồ (tức Bàng Thống) thì có thể định hưng được thiên hạ".

Lúc đầu, Bàng Thống ở Giang Nam theo Tôn Quyền. Trong trận Xích Bích ông hiến kế cho Tào Tháo dùng xích sắt ghép các thuyền lại thành một cụm để tránh cho quân sĩ say sóng nhưng thực chất là khiến thuyền không tản ra được khi bị hỏa công. Nhờ Bàng Thống mà khi Chu Du sử dụng hỏa công, thuyền của Tào Tháo tập trung lại thành một cụm nên không chạy thoát được, cháy rụi hết.
Sau khi Chu Du mất, Lỗ Túc tiến cử Bàng Thống cho Tôn Quyền nhưng Bàng Thống không được Tôn Quyền trọng dụng nên đến Kinh Châu theo Lưu Bị.


KỸ NĂNG

2

3


4

5


6

7

Mở khi Tướng bậc 2

8

9

Mở khi Tướng bậc 5

10

11

Mở khi Tướng bậc 9

TÚC MỆNH

12

Tướng túc mệnh
TỪ THỨ

13

Tướng túc mệnh
GIA CÁT CẨN

14

Tướng túc mệnh
TUÂN ÚC

15

Tướng túc mệnh
TẢ TỪ

BẢO VẬT

16CẨM NANG

Ngoài những Cẩm Nang chung thì còn các Cẩm Nang riêng sau:

17


THỨC TỈNH

Tướng 10 Sao được thức tỉnh kỹ năng đặc biệt

18